Hlavní menu:

Bookmark and Share
04.06.2011, autor: Marie Koscelníková, kategorie: Pouť

První mše svatá ke cti blahoslaveného Jana Pavla II.

První mše svatá ke cti blahoslaveného Jana Pavla II.

Koncelebranty při mši svaté byli generální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR., probošt litoměřické katedrální kapituly J. M. can. Jiří Hladík O.Cr., J. M. can Karel Jordán Červený, J. M. can Karel Havelka, P. Gabriel Rijad Mulamuhič O.Cr., Fr. Vít Fiala OFM, R.D. František Jirásek a R.D. Roman Depa.

Biskup litoměřický v úvodu mše svaté zdůraznil význam této mše svaté. „Tato mše svatá je mimořádná, protože za existenci křesťanství je zde v Litoměřicích poprvé a tento rok už jich ke cti blahoslaveného Jana Pavla II. víc nemůže být. Jsem velmi rád, že jste přišli, a že si tuto výjimečnou chvíli uvědomujete, zvláště když je tato mše svatá skutečně první. Blahoslaveného jsme znali osobně, mohli jsme s ním mluvit, mohli jsme mu podat ruku, mohli jsme se mu podívat do očí, on nám osobně mohl žehnat a to všechno je mimořádné. Jsou to skutečnosti, o kterých se těžko mluví, které člověka křesťana dojímají a prožívá je ve svém nitru, ve svém srdci, ale jsou to všechno i skutečnosti, které už dosahují a dotýkají se nebe. Blahoslavený Jan Pavel II. skutečně v nebi už je, přestože ještě nedávno byl mezi námi. To je pro nás také blahodárné povzbuzení. Nebe není daleko od nás, tak jako nebi není daleko tato země, protože Bůh je blízko člověku a člověk má být blízko Bohu."

Také zmínil skutečnost, že jsme se mohli s nově blahořečeným Janem Pavlem II. setkat tváří v tvář přímo v Litoměřicích. V roce 1974 se ještě jako kardinál Karol Wojtyla zúčastnil pohřbu Štěpána kardinála Trochty a přes zákaz StB se s ním krátkou řečí na hřbitově rozloučil.

Biskup litoměřický se pro slavení mše svaté v tento den rozhodl na základě dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti o liturgické úctě, jak má být prokazována ke cti blahoslaveného Jana Pavla II., papeže (čj. 2089/2011) ke slavení jedné mše sv. na poděkování Bohu za beatifikaci Jana Pavla II.

 

Dekret o liturgické úctě, jak má být prokazována ke cti blahoslaveného Jana Pavla II., papeže (čj. 2089/2011)

Prohlášení ctihodného Jana Pavla II., blahé paměti, za blahoslaveného je v celé katolické církvi po všem světě považováno za událost výjimečné povahy. Uskuteční se 1. května 2011 před bazilikou sv. Petra v Římě za předsednictví Svatého otce Benedikta XVI. V očekávání této mimořádné události a v návaznosti na četné dotazy týkající se liturgické úcty, jak má být prokazována ke cti nového blahoslaveného a jak ji podle míst a forem určuje právo, zveřejňuje Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ochotně to, co jí v této záležitosti přísluší stanovit.

Mše svatá na poděkování

Stanovuje se, že během roku následujícího po beatifikaci Jana Pavla II., tj. do 1. května 2012, je možno slavit jednu mši svatou na poděkování Bohu, a to na významných místech a o významných dnech. Zodpovědnost stanovit vhodný den nebo dny, jakož i místo nebo místa pro shromáždění Božího lidu, přísluší každému diecéznímu biskupovi pro jeho diecézi. S ohledem na místní požadavky a pastorační zvyklosti se dovoluje, aby byla sloužena jedna mše svatá ke cti nového blahoslaveného kteroukoliv neděli během roku, nebo jiný den zahrnutý mezi č. 10-13 Tabulky liturgických dnů. Obdobně v případě řeholních rodin přísluší nejvyššímu představenému, aby určil významné dny a místa pro celou řeholní rodinu. Při slavení mše svaté je dovoleno zpívat Gloria a použije se vlastní vstupní modlitba ke cti blahoslaveného; ostatní modlitby, preface, antifony a biblická čtení se vezmou ze společných textů o duchovních pastýřích, o papežích. Připadne-li slavení této mše svaté na neděli během roku, mohou se ze společných textů o duchovních pastýřích vybrat vhodné biblické úryvky pro první čtení, responsoriální žalm a texty pro evangelium.

Zapsání nového blahoslaveného do vlastních kalendářů

Stanovuje se, že ve vlastních kalendářích římské diecéze a všech diecézí Polska bude oslava blahoslaveného Jana Pavla II. zapsána na den 22. října a bude se každý rok slavit jako památka. Pokud jde o liturgické texty, stanovuje se použití vlastní vstupní modlitby, a také druhého čtení s příslušným responsoriem v Modlitbě se čtením z Denní modlitby církve. Další texty se vezmou ze společných textů o duchovních pastýřích církve, o papežích. Pokud jde o další vlastní kalendáře, lze předložit kongregaci žádost o zapsání nezávazné památky blahoslaveného Jana Pavla II. Mohou ji podat biskupské konference pro své ná-rody, diecézní biskup pro svoji diecézi a nejvyšší představený pro svou řeholní rodinu.

Zasvěcení kostela Bohu ke cti nového blahoslaveného

Pro zvolení Jana Pavla II. patronem kostela se vyžaduje souhlas Apoštolského stolce (srov. Římský pontifikál, Obřad zasvěcení kostela, Úvodní poznámky, č. 4), ledaže by oslava blahoslaveného již byla zapsána v příslušném vlastním kalendáři. V tom případě se souhlas nevyžaduje a v kostele, jehož je patronem, se liturgická památka tohoto blahoslaveného slaví jako slavnost (srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, Notificatio de cultu Beato-rum, 21. května 1999, č. 9). Jakékoliv opačné ustanovení není překážkou.

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, 2. dubna 2011.

kard. Antonius Cañizares Llovera, prefekt

+ Iosephus Augustinus Di Noia OP, arcibiskup, sekretář


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017