Hlavní menu:

Bookmark and Share
12.03.2013, autor: Marie Landová, kategorie: Stalo se

Postní duchovní obnova

Zápis z duchovní obnovy, kterou v sobotu 9. března 2013 vedl P. Adrian Zemek
Účastníci obnovy

V postní době si třeba dáváme všelijaká předsevzetí, ale úspěch se často nedostaví. Je to proto, že si ta předsevzetí nedáváme správně nebo nemáme správnou motivaci. Měli bychom mít nějaký cíl - vidět, že naše úsilí něčemu pomohlo, konkrétně něco za někoho obětovat, půst a odříkání zaměřit na někoho potřebného, příp. ušetřené peníze použít na almužnu apod. I v naší rodině a v našem okolí je mnoho potřebných, za které můžeme něco obětovat (modlitbu, křížovou cestu, nepříjemnou práci, sebezápor…)

Někdo si poté, co se v sobě už mnohokrát zklamal, raději nedává na postní dobu žádné předsevzetí. Ale má pak podněty, na čem by měl na sobě pracovat? Postní dobu je třeba zaměřit na cíl našeho života. Každý rok ji můžeme prožít tak, jako by byla posledními čtyřiceti dny našeho života, jako bychom se měli o Velikonocích již setkat s Pánem na věčnosti. Musíme se pro to nějak namáhat, tak jako se dříve katechumeni a kajícníci připravovali na vstup či návrat do církve. Měli bychom prožít tzv. "metanoiu" - obrácení (tradičně chápáno jako odvrácení se od záliby ve věcech stvořených k jejich Stvořiteli). Metanoia znamená hlubší nebo nové poznání, nový pohled na vlastní život a vnitřní změnu. Člověk by neměl jet ve stejných kolejích, ale každý rok něco změnit - jako trénink na obrácení před koncem naší pozemské cesty, před přechodem na věčnost.

40-ti denní půst má velký význam a v bibli mnoho obdob:

  • 40 dnů trvala potopa, kdy voda všechno zahubila
  • 40 dní voda opadávala a nesla naději na další život
  • 40 dní strávil Mojžíš na hoře Sinaji, kde dostal desatero a Izraelité si mezitím zhotovili zlaté tele
  • 40 let bloudil židovský národ na poušti cestou z Egypta a reptal často proti Hospodinu
  • 40 let trval pak po příchodu do zaslíbené země mír a požehnání
  • 40 dní čekal prorok Eliáš na Hospodina, než se mu zjeví
  • 40 let trvala vláda králů Saula, Davida a Šalamouna
  • 40 dní byl Ježíš pokoušen na poušti ďáblem
  • 40 dní uplynulo od Ježíšova zmrtvýchvstání do nanebevstoupení

Těch 40 (dní, let) je vždy období Boží lásky, kdy Bůh mluví k lidem, dává se poznat, je přítomen, chrání ho (Noemova archa, oblačný sloup), živí (voda, mana, úroda), dává požehnání. Zároveň je to vždy doba velkých pokušení, největšího ohrožení, vzpoury proti Bohu. Dokonce i Ježíš, ačkoliv mluví s Otcem, souběžně prožívá pokušení.

Doba čtyřicetidenního postu je tedy vždy dobou určitého boje - DUCHOVNÍHO ZÁPASU. U nás se to může projevovat pokušením vrátit se ke starým pořádkům, zůstat ve vyjetých kolejích, přizpůsobit se tomuto světu, hledat pohodlnější cestu, nekomplikovat si život…

Máme-li prožít Velikonoce dobře, musíme tímto bojem projít, musíme vyvinout nějaké úsilí.

 

ROZJÍMÁNÍ:  kde cítím Boží pomoc, blízkost  X  v čem je mé pokušení a duchovní boj

 

2. ÚVAHA : Matouš 23, 13-36

Pán Ježíš v této kapitole vyslovuje 7x "běda" - je to protipól blahoslavenství. Blahoslavený znamená navždy šťastný, toto "běda" znamená: budete navždy nešťastní, když se neobrátíte. V evangeliu této ostré řeči předchází snaha farizeů a zákoníků Ježíše zdiskreditovat.

Toto "BĚDA" nám neslouží pro zastrašení nebo ke vzbuzení negativních pocitů, ale vrhá nové světlo na naše chování a je pro nás poučením touto cestou nejít! Toto varování znamená, že i nedobré věci tak mohou v životě sehrát pozitivní roli. Může nám posloužit také ke zpytování svědomí.


"13Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít."

- Bráníme ostatním v poznání Boha, odrazujeme je svým jednáním, stavíme lidem překážky na cestě k Bohu svým nevěrohodným životem, komplikujeme jim cestu, působíme pohoršení, selháváme, riziko našeho jednání či řečí, klademe na druhé příliš velké nároky.


"14Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb; proto vás postihne tím přísnější soud. 15Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami."

- Postoj ke konvertitům, katolická společenství, která mají problém přijmout konvertity, lpíme na předpisech, získáváme lidi ne pro Boha, ale pro svou představu o Bohu, jsme zkostnatělí, ztrácíme staré, věrné přátele pro atraktivnější nové lidi.


"16Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: `Kdo by přísahal u chrámu, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán.´ 17Blázni a slepci, co je větší: zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje? 18Nebo: `Kdo by přísahal při oltáři, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při oběti na něm, je vázán.´ 19Slepci, co je větší: oběť nebo oltář, který tu oběť posvěcuje? 20Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm a při všem, co na něm leží. 21A kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo v něm přebývá. 22Kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím a při tom, který na něm sedí."

- Slepí vůdcové jsou ti, kdo hledají nějaké kličky a omluvy pro své špatné jednání, žijeme s výmluvami, proč bych nemusel to a to dělat, ohlížíme se na druhé, druhému nic nepromineme, ale sebe omlouváme, hledáme zástupné hodnoty.


"23Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. 24Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!"

- Bazírujeme na blbostech a podřadných věcech a zanedbáváme důležité hodnoty; trváme na tom, co nám se zdá důležité a jiné věci nás nechávají lhostejnými; přehlížíme duchovní hodnoty a staráme se o materiální; máme nesprávné pořadí hodnot.


"25Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. 26Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek."

- Nerozlišujeme, co je pro dobro, bazírujeme na vnější formě, ale nepřemýšlíme o tom, co to přinese, nemáme dbát jen o vnější zdání a povrchní soudy, ale usilovat o smysl věcí, máme začínat vždy u sebe, zametat před vlastním prahem.

 

" 27Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. 28Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost."

- Obílené hroby symbolizují vnitřní hříchy jako závist, nenávist, místo, abychom s tím něco dělali, tak své hříchy schováváme, žijeme jako kdyby nebyly, žijeme ve lži.

 

"29Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých 30a říkáte: `Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.´ 31Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří zabíjeli proroky.32Dovršte tedy činy svých otců! 33Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu? 34Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky; a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo, 35aby na vás padla všechna spravedlivá krev prolitá na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše syna Bachariášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem. 36Amen, pravím vám, to vše padne na toto pokolení."

- Staří, dávno mrtví proroci nám už do života nemluví, ty můžeme uctívat, ale vůči těm současným se chováme se stejnou pýchou jako tehdy, povyšujeme se nad svět, ve kterém žijeme, považujeme se za něco lepšího, než ostatní, odhalujeme chyby druhých, aby vynikla naše bezúhonnost, kritizujeme a posuzujeme, víme, co by měli druzí dělat, co je "slušné", málo se staráme o to, co máme dělat my.


Ve světle těchto biblických slov hledejme podněty pro hledání svých chyb ve druhé polovině postní doby.

 

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017