Hlavní menu:

Bookmark and Share
24.06.2011, autor: Marie Koscelníková, kategorie: Pouť

Národní pouť - Prachatice 18. června 2011

Národní pouť - Prachatice 18. června 2011

Autobus s poutníky z Litoměřic a okolí vyjel od DDKT už v 5.00 hodin ráno. Na náměstí v jihočeských Prachaticích jsme se připojili k dalším asi dvěma tisícovkám lidí. Mši svatou sloužil nástupce Jana Nepomuka Neumanna na biskupském stolci v americké Filadelfii, kardinál Justin Rigali, zvláštní vyslanec papeže Benedikta XVI., jehož pozdravy a požehnání účastníkům prachatické slavnosti zprostředkoval.

Účastníky mše svaté americký arcibiskup ujistil svým obdivem k české duchovní tradici a za významný okamžik své cesty označil modlitbu u hrobu světcových rodičů v Prachaticích. Věřící ocenili, že host ze zámoří alespoň začátek a konec své promluvy pronesl v češtině.  Arcibiskupovo hlavní poselství znělo: „Buďte hrdi na svou víru!“

Odpoledne na Velkém náměstí a dalších prachatických lokalitách probíhal doprovodný program, při kterém se poutníci mohli blíže seznámit se životem sv. Jana Nepomuka Neumanna a odpočinout si při kulturních vystoupeních.

Pouti se účastnil i představitel americké ambasády v Praze, naši vládu zastupoval ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. "Já se na (Jana Neumanna) dívám jako na krajana z jižních Čech a ztělesnění toho, co bylo krásné na jižních Čechách - hluboká víra, která zde byla, a také soužití Čechů a Němců, které v něm bylo ztělesněno. Že byl později prvním svatým severní Ameriky, to je opravdu něco boreckého,“ řekl Karel Schwarzenberg.

 

Z kázání Miloslava kardinála Vlka u příležitosti 200. výročí narození sv. Jana Nepomuckého Neumanna v kostele sv. Jakuba:

….„ Nemám v úmyslu sledovat do podrobna obecně známý dramatický životopis našeho slavného prachatického světce Jana Nepomuckého Neumanna a zabývat se jeho zajímavými pestrými životními osudy. Janův život mluví obdivuhodně mnoha způsoby k aktuálním životním otázkám dnešní církve. Jeho hledání vlastního povolání a cesta ke kněžství je plná častých těžkostí a překážek, jejichž překonávání zřetelně ukazuje působení světla a síly Ducha svatého, kterému se Jan od svého mládí otevíral a s ním spolupracoval. Třeba na gymnasiu v Českých Budějovicích, kdy byl okamžik, že Jan o prázdninách vážně uvažoval všeho nechat. Sepjaté ruce jeho maminky a její dobré slovo bylo Janovi světlem, jak dál. Stejně tak o pár let později, když se měl rozhodnout, co dál, to byla maminka, „anděl strážný“ jeho povolání, která svého syna povzbuzovala podat si přihlášku na teologii, přestože neměl doporučení nějaké vlivné osoby, které bylo tehdy zapotřebí. A stal se zázrak, Jan byl přijat i bez doporučení.“….

….“Vybaven z domova láskou k chudým a potřebným a veden světlem evangelia nejen všude kázal slovo Boží, ale staral se také, aby ti, ke kterým byl poslán, mohli nacházet potřebnou obživu. Věděl, že evangelium bez účinné lásky a bez bratrské péče o své posluchače, nemůže přinášet plody. Jak aktuální pro dnešek. A nejen o pokrm materiální, ale usiloval o vzdělání dětí i dospělých, o budování farních škol. Množství práce na všech stranách ho vyčerpávalo, že se časem začal pohybovat na hranici svých sil. To ho přivádí na práh další etapy jeho života. Před Bohem a znovu ve společenství se dvěma kněžskými přáteli hledají, co Bůh od Jana v této chvíli žádá. Ve světle Ducha nalézají: intenzivní práci pro evangelium, a zvláště v těžkých podmínkách, nemůže kněz, misionář dělat osamocen – potřebuje společenství! A to vedlo Jana do společenství misijní kongregace redemptoristů. To neznamenalo, že se uzavřel do kláštera, ale po začlenění do společenství bratří rozvíjel dále, ještě intenzivněji misijní práci a plnil úkoly, které vyplývaly z jeho členství a postavení v kongregaci. I mimo okruh bratří navazuje další osobní přátelství, tentokrát s filadelfským biskupem Francisem Kenrickem, který si ho vybral za svého zpovědníka. Znal jeho hlubokou víru a zbožnost. Když se Kenrick stává baltimorským biskupem, navrhl za svého nástupce ve Filadelfii – Jana Neumanna! Ten byl zděšen, žádal o intervenci generálního představeného řádu v Římě, ale marně. Tento chudý chlapec z Prachatic, který měl doma těžkosti dosáhnout kněžského svěcení, se stává biskupem v jedné z tehdy největších diecézí Spojených států… A na tomto vrcholu své duchovní cesty si volí jako biskupské heslo: „Passio Christi conforta me“, „utrpení Kristovo posilni mě“, vyjadřující vrcholnou zkušenost jeho života: jedině v síle Krista ukřižovaného lze naplňovat Boží vůli, která má podobu kříže a dovést evangelizaci k naplnění. V této síle se stává uznávaným zakladatelem amerického školství, když se snažil o vzdělání školní mládeže a založil asi 100 farních škol a vedle toho asi 80 kostelů, kde nacházeli svátosti a vzdělání i dospělí.

Příznačná je i jeho smrt v 48 létech: zemřel na ulici, když se vracel domů. Arcibiskup Kenrick o něm řekl: nemohl zemřít jinak než na cestě. Byl stále na pochodu…

Život tohoto svatého biskupa má velikou hloubku i široký rozměr, který spojuje lidi, města i kontinenty. To je aktuální v dnešní globalizované době. Ano, svatí nás spojují. Jsme malá země, ale řada našich světců překračuje naše hranice: svatí Cyril a Metoděj, spolupatroni Evropy, svatý Vojtěch, sv. Jan Nepomucký a konečně sv. Jan Nepomucký, prachatický Neumann. Z jeho života jsme tu vyčetli některé rysy jeho aktuálního poselství pro nás, pro dnešek: Duch svatý působí a je silou pro náš život a vede nás na našich životních cestách, člověk nemůže zůstat ve svém životě a činnosti bez společenství s lidmi a tím i ve společenství s Kristem Zmrtvýchvstalým. A konečně: přijetí kříže je způsob, jak obstát i v těch nejtěžších chvílích života.

Kéž je tento život – krásné dílo Ducha svatého. – inspirujícím příkladem pro mladé i starší a dospělé!“

Pouť uzavřel svátostným požehnáním v kostele sv. Jakuba biskup českobudějovický Mons. Jiří Paďour OFMCapSv. Jan Nepomuk Neumann v datech:

 • 1811, 28. 3.   Prachatice, Čechy
 • 1818 – 1823   městská škola Prachatice
 • 1823-1831     studium na Piaristickém gymnáziu, České Budějovice
 • 1831 - 1833   kněžský seminář, České Budějovice
 • 1833 - 1835   arcibiskupský seminář, Praha
 • 1836             odjíždí do Ameriky
 • 1836, 25. 6.    vysvěcen na kněze v New Yorku
 • 1836 - 1840    působí v okolí Niagary
 • 1840, 18. 10.  vstup do Řádu redemptoristů, Pittsburg
 • 1842, 16. 1.    složil řádové sliby
 • 1846, 15. 12.  zástupcem provinciála redemptoristů
 • 1852, 28. 3.    vysvěcen na biskupa, Filadelfie
 • 1854, říjen - 1855, březen - cesta do Evropy (Řím-Vídeň-Prachatice-Český Krumlov--Vyšší Brod-Altőtting-Mnichov-Paříž)
 • 1855              založil 3. řád sv. Františka
 • 1860, 5. 1.      umírá, Filadelfie, USA
 • 1861              v jeho rodném domě v Prachaticích byl otevřen klášter sester sv. Karla Boromejského
 • 1963,13.10.    blahořečen papežem Pavlem VI. v Římě
 • 1977, 19.6.     svatořečen papežem Pavlem VI. v Římě
 • 1990, 24.4.     odhalení pamětní desky na rodném domě Jana Neumanna
 • 1992, 25.7.     vysvěcení kaple Jana Neumanna v rodném domě - areál dnešního hospice
 • 1993, 11.12.   vysvěcení kaple Jana Neumanna v děkanském kostele sv.J akuba v Prachaticích

 

www.hospicpt.cz, www. proglas.cz, www.kardinal.cz


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017