Hlavní menu:

Bookmark and Share
29.03.2013, autor: Monika Marková, kategorie: Duchovní

Křížová cesta

Ježíš a já

1. Ježíš odsouzen
Bůh stanul před člověkem, aby mu ukázal cestu, pravdu a život. Člověk odpověděl, ovšem soudem, rozsudkem, potupením. Ježíš snáší pokoření, křivdy, výsměch - všechno mlčky, i když je odsouzený na smrt. A já nedovedu mlčet, odmlouvám, bráním se, často i tomu, co je řečeno v dobrém. Pane, nauč mě mlčet, když je mi křivděno a pomoz mi nikdy nesoudit, nepomlouvat, nikomu nekřivdit

2. Ježíš na sebe bere kříž
Ježíš přijímá kříž, sám ho bere. Za mne, za tuto krajinu, za tuto vesnici, za tuto diecézi, za celý svět. V životě často potkáváme kříž. Máme právo zmírňovat utrpení, ale nesmíme zapomínat na jeho cestu. Kříž není vždy trestem. Je to
velké tajemství a úkol. Pane, dej mi sílu brát svůj kříž jako pokání za sebe, za druhé i za tento zraněný kraj.

3. Ježíš padá pod křížem
Kříž tíží a Ježíš nenaříká, nestěžuje si, neuhýbá pronásledování. Vstává. Jak často já upadám do hříchu? I já musím vstát, i kdybych měl tvrdě bojovat
sám se sebou. Nesmím se zastavit na cestě k cíli. Pane, pomoz mi pochopit, že kříž je nutnou záležitostí v životě křesťana i celé Církve.


4. Ježíš se setkává s Matkou
Bolestné setkání. Byla vždy s Ježíšem. Rozuměla mu nejlépe, sjednotila svou vůli s jeho. V nejtěžších chvílích byla s ním. Pohledy Matky a Syna se setkávají ve vzájemném povzbuzení. Jak se dívám já? Budu-li s Marií, budu i s Tebou.
Pane, ať můj pohled vždy dokáže povzbudit, když zrovna nemohu udělat víc.

5. Šimon pomáhá Ježíši
Šimon se nejdříve zdráhá, ale pod dotekem Kristovy lásky přece pomáhá. A Ježíš, jednorozený Syn Boží, si nechává pomoci od člověka. Jak málo mám já pokory, když těžko přijímám i pomoc podávanou s láskou. Pane, odpusť mi mou domýšlivost, že na všechno chci stačit sám. A učiň mě pozorným k potřebám lidí v mém okolí. Ať pomáhám ochotně a s láskou tam, kde Ty trpíš ve svých bratřích.

6. Veroničin skutek lásky
Veronika se nebála k tobě přistoupit, jakou statečnost projevila tato slabá žena. Neodvrátila se, viděla potem a krví zalitou tvář a neváhala ti ulehčit. A já často nevidím, odvracím se, lhostejně přejdu ty, kteří trpí a potřebují mou pomoc. A lidé se ptají: „Kde jsou ti křesťané?“Pane, dej, ať mi nikdy nechybí soucit a statečnost!

7. Druhý pád
Ježíš znova padá. Žádný člověk není ostrov. Vedle mě jsou jiní lidé. Padám já, padají oni, protože každý z nás jde sám. Kristus vstal sám. Člověk však bez pomoci druhého, bez mé pomoci, může zůstat v pádu navždy. Pomoz mi, Pane, ať je má víra vždy poznat i z mých skutků.

8. Ježíš potkává jeruzalémské ženy
Ježíš žádá lásku a ne soustrast. Já, stejně jako ženy z Jeruzaléma, umím spíše naříkat, než milovat. Když se setkávám s utrpením Církve, s bolestí lidí, vidím trpícího Ježíše. On mě učí být pozorným k utrpení lidí, k lidské bídě. Vyzývá mě ke spolupráci se svou obětovanou láskou. Uč mne pane nenaříkat, ale milovat činem.

9. Ježíš padá potřetí
Hrubostmi pobízejí Ježíše, aby vstal. On jim odpouští a modlí se za ně. Mně je protivné sebemenší pohrdání, urážka. Pane, prosím tě za nepřátele, dej jim svou milost a mě dobrou vůli odpouštět. Uč mě Pane svým příkladem stále vstávat a jít dál za Tebou k věčnému cíli.

10. Ježíše svlékají
O všechno Ježíše obrali, zacházejí s ním hůř než se zločincem a on je stále tichý,
odevzdaný, všeho se zříká. A já mnohdy toužím po tom, co mít nemusím, domáhám se i toho bez čeho se obejdu. Pomoz mi můj Pane nelpět na věcech tohoto světa, nechtít jinou odměnu než tu, kterou jsi nám připravil u svého Otce

11. Ukřižování
Ježíše přibíjejí na kříž. Přijímá dobrovolně i tuto zcela lidskou bolest. A já často v nemoci nad bolestí reptám a naříkám. Pane, přijmi i moje bolesti jako můj dar, jako mou oběť. Přijmi i můj konec života. At jsem připraven na návrat domů a na setkání s Bohem.

12. Ježíšova smrt
Ježíš umírá, lidé se rozešli, skončila podívaná. Zůstává jen pár nejbližších. Patřím i já k těm, kdo jsou stále s Ježíšem? Pane, den, ať i já vytrvám v pevné víře, naději a lásce. Ať vytrvám s Tebou i když jsi sám, poplivaný, od lidí vysmívaný. Dej, Pane,ať vytrvám, když se zdá, že Bůh prohrál.

13. Ježíš sňat s kříže
Maria přijímá odevzdané mrtvé tělo svého Syna. Přijímá Boží vůli s velkou bolesti ale i klidně a s důvěrou. Pane, prosím tě za všechny matky tohoto kraje, které ztratily své děti ve válkách, v odsunu, perzekucí. Proměň, prosím, jejich bolest v požehnání.

14. Ježíš pohřben
Ježíšovo tělo leží v hrobě. Zdánlivě se nic neděje a všechno dobré už bylo. Já ale vím, že se připravují veliké, krásné a šokující věci. To Tělo čeká na vzkříšení. Pane, dej každému z nás i celému našemu kraji, který se někdy zdá být mrtvý, naději nového začátku na cestě k tvému království.

Ke stažení: Křížová cesta - Ježíš a já, 15 kB


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017