Hlavní menu:

Bookmark and Share
13.04.2014, autor: M.Landová, Z. Legnerová, , kategorie: Stalo se

Jaká byla POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA s P. Vojtěchem Suchým (5.4.2014)

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA s P. Vojtěchem Suchým (5.4.2014)

Tématem obnovy bylo zamyšlení nad kajícím žalmem 51 (50), který se modlíme každý měsíc v breviáři (4.týden žaltáře).

Žalm 51 (50)

Smiluj se nade mnou, Bože

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu.- Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou. Jen proti tobě jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je před tebou zlé, takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, * že jsi bez úhony ve svém soudu.- Hle, s vinou jsem se narodil * a v hříchu mě počala má matka. Hle, líbí se ti upřímné srdce, * ve skrytu mě učíš moudrosti!-

Pokrop mě yzopem, a budu čistý, * umyj mě, a budu bělejší než sníh. Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, * ať zajásají kosti, které jsi zdrtil.- Odvrať svou tvář od mých hříchů * a zahlaď všechny mé viny. Stvoř mi čisté srdce, Bože! * Obnov ve mně ducha vytrvalosti.- Neodvrhuj mě od své tváře * a neodnímej mi svého svatého ducha. Vrať mi radost ze své ochrany * a posilni mou velkodušnost.- Bezbožné budu učit tvým cestám * a hříšníci se budou obracet k tobě. Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, * ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.-

Otevři mé rty, Pane, * aby má ústa zvěstovala tvou chválu.

Vždyť nemáš zálibu v oběti, * kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá. Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, * zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.- Pane, obšťastni Sión svou přízní, * znovu zbuduj hradby Jeruzaléma. Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech a žertvách, * na oltář ti budou klást býčky.

 

Tento text můžeme rozdělit na 3 části:

1.část je psána v přítomném čase, popisuje zjištění situace - poznávám a uznávám svou vinu, to, že jsem hříšný, že jsem spáchal něco zlého; moudrost ("učíš mě moudrosti) je ve Starém zákoně největší hodnota - znamená poznat pravdu o sobě

2.část mění tón, je psána v rozkazovacím způsobu, je prosbou - obnov, stvoř, vrať, zbav mě…

3.část je v čase budoucím - pak opět najdeš zalíbení…

Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o běžný způsob, jak konáme svátost smíření:

ZPYTOVÁNÍ, VYZNÁNÍ, PŘEDSEVZETÍ ---— Od "JÁ" přes vyznání "HŘÍCHU" k "Ty".

Žalm se vztahuje na hřích krále Davida (příběh s ženou Uriáše - vražda, cizoložství), který je kárán prorokem Náthanem. Kající David říká důležitou věc: "proti Tobě jsem zhřešil". Také marnotratný syn v podobenství v Novém zákoně říká otci: "zhřešil jsem proti Bohu a proti Tobě".

V dnešní době se u hříchu více zdůrazňuje sociální rozměr - hřeším proti bližnímu, nějak mu tím ubližuji, ale opomíjí se "proti Bohu". Bůh stojí za každým hříchem (když někoho nenávidím, nemiluji…, je to vůči Bohu) - nestačí říci "já jsem zhřešil", ale "proti Tobě jsem zhřešil"! Každým hříchem se dotýkám Boha. Zpytování svědomí máme dělat vůči Bohu, ne jen jako psychologickou analýzu svého hříchu. "Co je zlé v Tvých očích, jsem spáchal."

"Můj hřích je stále přede mnou" - tato lítost neosvobozuje od hříchu, je to lítost před soudem, ale Bůh není soudce, který by člověka odsoudil a zavrhl. Bůh je v roli toho poškozeného, cítí nad hříchem bolest, ztotožňuje se s touto lidskou bolestí, z lásky člověku dává život, a on se k němu tak zle chová. Bůh se v tomto ztotožňuje s hříšníkem ( př. Mt 25 - Petrův pláč nad zradou Ježíše, když to pochopil) - podobně jednal bl. Jan Pavel II.s A.Accou, atentátníkem, který ho chtěl zabít.

 

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ:

Co bych nechtěl mít nikdy na svém svědomí?

Jaký bych chtěl být a nejsem?

Když řeknu:"proti tobě jsem se prohřešil" - co se mi vynoří?

Co poškozuje obraz Boží v mém nitru?

Co poškozuje obraz Boží v bližním?

 

V druhé části žalmu je prosba o milost. "Stvoř mi čisté srdce" - tzv. "epiklese" při mši sv. před proměňováním, prosba o Ducha Svatého, o něco nového, co může udělat jen Bůh. "Stvoř" (stvořit = udělat z ničeho) je slovo pouze pro Boží činnost, ne pro lidskou.

V našem životě je tímto okamžikem okamžik křtu a znovu ponoření do křestního pramene ve svátosti smíření. Je to nové stvoření, vrácení radosti. Radost v bibli je záležitost člověka, který má čisté srdce (základ křesťanské radosti). Je to tvůrčí akt Božího odpuštění, to, co se děje ve křtu, může Bůh udělat kdykoliv. Boží odpuštění není akt lidské vůle nebo snahy. Radost, kterou po Ježíšově odpuštění pocítila cizoložná žena, bychom měli cítit též po svátosti smíření.

Papež František říká, že ten, kdo zná evangelium, by měl být naplněn radostí. RADOST je "přítomnost milovaného dobra". Bůh je nejvyšší dobro - vztah s Bohem je podmínka pravé radosti. S Ježíšem se vždycky obnovuje radost, "vrať mi radost ze záchrany!" Jeho přítomnost ve mně musí být radost. Právě ten vztah je důležitý! Př. Umře-li soused, kterého jsem znal od vidění, nijak mě to nebolí, umře-li mi blízký příbuzný, mám velkou bolest. Tady si mohu otestovat svůj vztah k Bohu.

 

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ:

Jaký mám vztah k Ježíši?

Je mi jen známý? Nebo je "milované dobro"?

Je to hluboké přijetí, hluboký vztah? Je to láska?

O Jeho vztahu ke mně nemohu pochybovat - On je Láska! Ale jak je to z mé strany?

 

 

Jak působí Boží odpuštění v čase (jde o čas KAIROS - čas spásy, ne čas CHRONOS):

 

1.kairos: čas spásy, čas milosti, křestní odpuštění, totální amnestie bez podmínek, je absolutně nezasloužený Boží dar, jediné, co se vyžaduje, je víra v Boha

2.kairos: čas kající, Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil, je to dialog s Bohem - nutno uznat a vyznat své hříchy, možnost růstu ve víře a lásce

3.kairos: na konci života, na konci dějin, není amnestie, není dialog - přichází rozsudek podle pravdy

 

Když zakusím Boží odpuštění, znovustvoření - přijde radost - působí to nutnost jít a ohlašovat veliké Boží skutky. Mohu se jako křesťan zamyslet nad tím, jaké je moje svědectví? Mdlé nebo opravdu radostné?

Papež František nám ukazuje nový styl svědectví církve: naslouchat, nesoudit, mít důvěru v přítomnost "milujícího dobra".


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017